woningeigenaar | duurzame aanbieder | intermediair

Profiel

Hieronder vindt u een definitie en toelichting op de 7 verschillende criteria van het profiel Duurzame Aanbieder. Wij raden u aan deze criteria goed door te nemen.

Criterium 1: Kan maatregelen richting energieneutraal ontwerpen en aanbieden (one-stop shop aanbod)


Omschrijving
De aanbieder kan voor het betreffende woningtype maatregelen die leiden tot een volledig energieneutrale woning benoemen en toelichten. Dit pakket aan maatregelen kan hij schriftelijk aanbieden. Het ligt bovendien voor de hand dat hij in een adviesgesprek het gevraagde plaatst in de context van dit pakket aan maatregelen dat leidt tot een energieneutrale woning.

Dit pakket aan maatregelen wordt kosteloos verstrekt, bijvoorbeeld met behulp van technische hulpmiddelen zoals een database met woningtypes en pakketten voor energieneutrale transformaties, zodat de extra inspanningen voor het doen van dit aanbod gering zijn. In elk geval wordt bij de offerte bijgevoegd:

 • indien adviesgesprek heeft plaatsgevonden: een pakket aan maatregelen ‘op maat’. Dit betekent dat rekening gehouden is met reeds getroffen maatregelen en met de belangrijkste individuele kenmerken van de woning, waaronder afmetingen, bouwjaar, woningtype en aantal gebruikers;
 • indien geen adviesgesprek heeft plaatsgevonden: standaard pakket aan maatregelen op basis van publiek beschikbare kenmerken van de woning, waaronder afmetingen, bouwjaar en woningtype.
De aanbieder is in staat om de klant een enkelvoudige offerte aan te bieden voor alle verlangde maatregelen.

Afwijkingen
 • De aanbieder verwijst voor delen van zijn aanbod de klant door naar een ander bedrijf, met wie hij geacht wordt een separate overeenkomst te sluiten.
 • De aanbieder stelt niet in staat te zijn tot het leveren van een of meer maatregelen, die wel onderdeel uitmaken van het aanbod van maatregelen.
 • Het pakket aan maatregelen zelf wordt in rekening gebracht.
Interpretatie
 • Energieneutrale woning: Het gebouw wekt evenveel energie op als het verbruikt.
 • Enkelvoudige offerte: Een document waarin de aanbieder de klant alle gevraagde maatregelen ten uitvoer aanbiedt.

Criterium 2: Bied de maatregelen ook modulair of separaat aan


Omschrijving
Een Duurzame Aanbieder kan de onderdelen van het gepresenteerde energieneutrale pakket ook separaat of modulair aanbieden in de offerte. Veel consumenten kunnen of willen niet hun hele huis in een keer naar energieneutraal transformeren, zelfs al is dit in veel gevallen vanuit het oogpunt van de aanbieder of overheid efficiënt en verstandig.

Bij separate of modulaire aanbiedingen maakt de aanbieder duidelijk in welke mate deze efficiënt zijn (no-regret). De afweging om hiervoor wel of niet te kiezen is uiteraard aan de klant.

Afwijking
 • De aanbieder is alleen in staat om complete energieneutrale renovaties aan te bieden, bijvoorbeeld Nul-op-de-Meter (NOM).
 • De aanbieder kan zijn aanbod alleen in de vorm van nieuwbouw aanbieden.
Interpretatie
 • Separate maatregel: een individuele maatregel die energie bespaart of hernieuwbare energie opwekt.
 • Modulair aanbod: een aantal samenhangende maatregelen.

Criterium 3: Verschaf informatie over financiële faciliteiten

Omschrijving
De Duurzame Aanbieder is in staat om de klant informatie te verschaffen over de financiële faciliteiten waarmee de klant zijn maatregelen kan bekostigen.

Afwijking
 • De aanbieder verwijst niet naar de standaard documentatie over bekostiging zoals verstrekt vanuit het secretariaat van Duurzame Aanbieder.
Interpretatie
 • Financiële faciliteiten: beschikbare financiële constructies om de geoffreerde werkzaamheden te bekostigen.
 • Informatie verschaffen: standaarddocumentatie beschrijft de financiële constructie, inclusief voor- en nadelen. Afgestemd op de situatie van de klant, maar zonder advisering daarover (i.v.m. stringente wettelijke eisen aan financiële advisering).

Criterium 4: Kan de maatregelen richting energieneutraal uitvoeren op basis van één enkele overeenkomst en met één aanspreekpunt voor de klant (one-stop-shop uitvoering)


Omschrijving
Na akkoord op de offerte heeft de klant te maken met één aanbieder als contractpartij. Deze partij is tevens enig aanspreekpunt. De ene overeenkomst omvat alle uit te voeren activiteiten. Bij de hoofdovereenkomst en de eventuele overeenkomsten met onderaannemers blijven de individuele leveringsvoorwaarden van de betrokken partijen van toepassing, tenzij anders overeengekomen.
De aanbieder mag wel samenwerken met andere partijen om het project uit te voeren. We spreken dan van een consortium. Om kwaliteit te waarborgen, werkt hij alleen samen met basaal professionele bedrijven die tenminste (dit geldt ook voor hemzelf) voldoen aan de eisen:
 1. De aanbieder betreft een juridische entiteit die is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, en beschikt over een btw-nummer alsmede een loonbelastingnummer.
 2. De aanbieder beschikt over een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.
 3. De aanbieder beschikt over duidelijke en eenduidige leveringsvoorwaarden die standaard onderdeel uitmaken van offertes. Het betreft standaard leveringsvoorwaarden vanuit de brancheorganisatie of eigen leveringsvoorwaarden die daaraan tenminste gelijkwaardig zijn. Een nader op te stellen technisch document zal per maatregel (voor zover vastgelegd) verwijzen naar de betreffende kwaliteitsregeling.
 4. De aanbieder beschikt over een actief en werkend klachtensysteem waarvan de consument op de hoogte is gebracht.
Het aanspreekpunt binnen een consortium is wel altijd een Duurzame Aanbieder. Deze kan immers de gecommuniceerde zekerheden bieden die het label aan de consument belooft.
Indien de aanbieder hiervoor samen dient te werken met andere aanbieders, bepaalt de aanbieder zelf de vorm van die (structurele of incidentele) samenwerking, bijvoorbeeld een nieuwe of een bestaande rechtspersoon.Wanneer het gezien het zwaartepunt in de oplossing voor de hand ligt, kan de specialist op dat vlak als aanbieder gaan fungeren, mits die specialist een Duurzame Aanbieder is.

Afwijkingen
 • De aanbieder die als aanspreekpunt fungeert is geen geregistreerde Duurzame Aanbieder.
 • Een samenwerkingspartij van de Duurzame Aanbieder is geen basaal professioneel bedrijf zoals gedefinieerd volgens de drie in dit document geformuleerde eisen.
 • De klant ontvangt facturen van meerdere partijen.
Interpretatie
 • Eén aanbieder als contractpartij: de klant ontvangt slechts facturen van de partij, waarmee hij het contract heeft gesloten.

Criterium 5: Blijf betrokken bij de klant (‘after-sales’)


Omschrijving
De Duurzame Aanbieder volgt standaard een gestructureerd after-sales proces wat tenminste de volgende zaken omvat:
 • Eén aanspreekpunt voor vragen/problemen: de partij die de klant heeft gecontracteerd zal ook fungeren als aanspreekpunt voor vragen en/of problemen totdat dit is beantwoord of opgelost.
 • Inspanningsverplichting om de klant te stimuleren zijn ervaring te delen: de aanbieder vraagt iedere klant actief en aantoonbaar zijn ervaringen te delen op een publiek platform in de vorm van een ‘review’.
 • Betrokkenheid bij de gebruikservaring van de klant: minimaal eenmaal contact opnemen met de klant na de installatie om te informeren naar tevredenheid en het effect van de duurzaamheidsinvestering.
Afwijkingen
 • Bij vragen en/of problemen wordt de klant doorverwezen naar andere aanbieders, voor alle of een deel van de vragen.
 • De Duurzame Aanbieder vraagt de klant niet actief of niet aantoonbaar om zijn/haar ervaringen te delen op een publiek platform.
Interpretatie
 • Een aanspreekpunt: de partij die de klant heeft gecontracteerd (en de klant de factuur stuurt) zal dienen als enige aanspreekpunt bij vragen en/of problemen van de klant.
 • Publiek platform: Een breed gebruikt platform waarop ervaringen van klanten publiekelijk gedeeld worden. In het algemeen een website, zoals bouwnu.nl of klantenvertellen.nl.

Criterium 6: Bied de optie van meer uitgebreide dienstverlening na installatie


Omschrijving
De Duurzame Aanbieder geeft de klant de mogelijkheid om additionele after-sales dienstverlening af te nemen die gerelateerd is aan de geïnstalleerde maatregel(en). Deze extra diensten dienen te allen tijde als optioneel te worden aangeboden in de offerte. Dergelijke dienstverlening omvat in elk geval de mogelijkheid van:
 • één onderhouds- of servicecontract;
 • besparingsanalyse van de daadwerkelijk gerealiseerde energiebesparing;
 • Genoemde dienstverlening dient altijd aangeboden te worden met betrekking tot de gekozen maatregelen. Het staat de aanbieder vrij om kosten in rekening te brengen voor deze dienstverlening.
Afwijkingen
 • De aanbieder biedt after-sales dienstverlening (onderhoudscontract en/of analyse van de daadwerkelijke energiebesparing) aan voor slechts een gedeelte van de getroffen maatregelen.
 • De aanbieder biedt deze service aan als verplicht onderdeel van de energiebesparende maatregelen.
Interpretatie
 • Onderhoudscontract: een overeenkomst met de klant, waarbij de Duurzame Aanbieder, via de partij binnen het consortium die de maatregelen heeft aangebracht tegen een vergoeding het onderhoud van de energiebesparende maatregel verzorgt.
 • Besparingsanalyse: Een inschatting van de bespaarde hoeveelheid energie door de installatie van de maatregel, gebaseerd op meetgegevens of de energiefacturen, in combinatie met eventuele andere factoren in de woonsituatie die het energieverbruik beïnvloeden.

Criterium 7: Bied standaard garantie op nieuw energielabel; en een energieprestatiegarantie bij een offerte voor het energieneutraal maken van de woning.


Omschrijving
De aanbieder neemt in zijn offerte voor het verduurzamen van een eigen woning de garantie op het nieuwe energielabel na uitvoering van de werkzaamheden op; bij een offerte voor het energieneutraal maken van een eigen woning sluit de aanbieder standaard een energieprestatiegarantie (EPG) bij.

Afwijkingen
 • De aanbieder neemt niet standaard de garantie op het nieuwe energielabel in zijn offerte op.
 • Bij offertes die een eigen woning energieneutraal maken sluit de aanbieder niet standaard een energieprestatiegarantie bij.
Interpretatie
 • Garantie op nieuw energielabel: Dit betreft een garantie aan de klant dat door uitvoering van de duurzaamheidsmaatregel(en) in de offerte het energielabel van de woning op het beloofde niveau uitkomt, indien het label opgenomen zou worden (dit blijft een keuze van de consument).
 • Energieprestatiegarantie: Een energieprestatiegarantie betreft een door de aanbieder afgegeven garantie op verminderd energieverbruik na en als gevolg van uitvoering van de duurzaamheidsmaatregelen in de offerte. De garantie beschrijft tevens wat de beperkende randvoorwaarden zijn waaronder de prestatie gegarandeerd is/blijft. Dit kunnen randvoorwaarden zijn ten aanzien van (buiten)klimaat, gebruikersgedrag (woonhandleiding) en onderhoud van (kritische elementen van) de aangebrachte voorzieningen. Dit kan een verzekerde garantie zijn, maar dit is niet noodzakelijk.
 • De criteria verbonden aan een energieprestatiegarantie: er zijn verschillende aanbieders van een EPG. Het secretariaat houdt een lijst bij van EPG’s. Om duidelijk te maken wat een EPG is en wat niet, gelden de volgende eisen voor een EPG in de zin van deze regeling.
Een EPG:
 • zal geen gebruiksgedrag afdwingen. Eigenaar-bewoners moeten tegen van tevoren gekende kosten/consequenties vrij zijn in hun gedrag.
 • Geen koppelverkoop. In de voorwaarden moet wel gedefinieerd worden ‘wat’ er aan onderhoud moet worden uitgevoerd maar niet ‘wie’ dat doet want eigenaar-bewoners moeten dat onderhoud vrij kunnen aanbesteden.
 • De prestatie die gegarandeerd wordt moet concreet worden uitgedrukt in verminderd gebruik van m3 gas en/of water en/of KWh elektriciteit.
 • Gedragsmonitoring alleen met toestemming van eigenaar-bewoner.
 • De energieprestatiegarantie wordt expliciet gericht op het aantrekkelijker maken van investeren in het verduurzamen van de eigen woning.
 • Helder communiceren over de energieprestatiegarantie naar eigenaar-bewoners.
 • Garanties moeten transparante en geborgde zekerheid bieden.
 • Snelle en adequate klachtenafhandeling.
 • Eigenaar-bewoners moeten helder geïnformeerd worden over de duur van de garantieperiode.